Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje, wpisz swój adres e-mail:
 
English
Aktualności

Polska Wschodnia 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Informujemy o naborze wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2017 rok  w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Wsparcie jest adresowane w szczególności do MŚP inicjujących działalność eksportową na danym rynku.

Wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.

W ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP przedsiębiorstwa będą objęte dwuetapowym wsparciem:

I etap usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności obejmujące w szczególności:

 • analizę możliwości eksportowych firmy
 • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych
 • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych)
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.)
 • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.)

Po zakończeniu etapu I, tj. po zaakceptowaniu przygotowanej strategii eksportowej – nowego modelu biznesowego internacjonalizacji oraz złożeniu wniosku o płatność końcową (rozliczeniu etapu I), Beneficjent może przystąpić do etapu II.

Strategia internacjonalizacji opracowana w ramach etapu I musi uwzględniać wejście na co najmniej jeden nowy rynek zagraniczny. Wniosek o dofinansowanie w ramach II etapu działania 1.2 PO PW musi zostać złożony nie później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o płatność końcową w ramach I etapu.

II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:

 • doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
 • doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowanych.

Ponadto, w ramach II etapu przewiduje się wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowanych w ramach II etapu).

Ubiegać się o dofinasowanie mogą:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
 • prowadzące działalność na terenie min. jednego województwa z makroregionu Polski Wschodniej, tj. 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińskomazurskiego
 • realizujące projekt na terenie co najmniej jednego województwa Polski Wschodniej
 • które przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy  trwający przynajmniej 12 miesięcy
 • które osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożony został wniosek o udzielenie wsparcia
 • posiadające w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który może być przedmiotem sprzedaży zagranicznej
 • które dokonały wyboru wykonawcy usługi doradczej, posiadającego doświadczenie i potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług internacjonalizacji działalności biznesowej, której dotyczy projekt i podpisały z nim umowę warunkową

Preferowane będą projekty:

 • dla których działalność Wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w katalog regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.
 • początkujących eksporterów oraz przedsiębiorstw, w przypadku których udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej w przychodach netto ze sprzedaży towarów i usług w ostatnim zamkniętym roku obrotowym był mniejszy niż 30%
 • które przyczynią się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki

Poziom i kwota dofinansowania

 • Etap I – do 50 tys. zł (wsparcie do 80% wydatków kwalifikowanych - pomoc de minimis)
 • Etap II – do 500 tys. zł (wsparcie do 80% wydatków kwalifikowanych w przypadku finansowania projektu z pomocy de minimis oraz do 50% wydatków kwalifikowanych w przypadku finansowania projektu z pomocy publicznej)

I + II Etap (połączone):

 • rozpoczęcie naboru wniosków: kwiecień 2017 r.
 • zakończenie naboru wniosków: czerwiec 2017 r.

II Etap

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 01 luty 2017 r.
 • zakończenie naboru wniosków: 29 września 2017 r (do g. 16.00)

 

 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/