Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje, wpisz swój adres e-mail:
 
English
Aktualności

Polska Wschodnia 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Informujemy o naborze wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2017 rok  w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

 

Ubiegać się o dofinansowanie mogą mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy.

 

W ramach poddziałania 1.3.1 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

 

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona w ramach poddziałania 1.3.1 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 7 mln PLN.

 

Maksymalna intensywność pomocy w przypadku kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w ramach realizacji projektu dotyczących rodzajów wydatków wynosi 50% kwoty kosztów kwalifikowalnych, przy czym intensywność pomocy na koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji może zostać zwiększona do 85% pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 EUR na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie.

 

Rozpoczęcie naboru wniosków : czerwiec 2017

Zakończenie naboru wniosków: lipiec 2017

 

 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/