Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje, wpisz swój adres e-mail:
 
English
Aktualności

PROW „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

 

Informujemy o planowanym naborze wniosków do działania 5 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” w ramach PROW na lata 2014-2020 w 2017 roku. Planowany termin naboru wniosków to czerwiec 2017 roku.

Beneficjentami programu mogą zostać:

-   Nowe grupy producentów rolnych, które powstały po dniu 1 stycznia 2014 r. , działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności.

  -  Nowe organizacje producentów, które powstały po dniu 1 stycznia 2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych lub prawnych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności.

Ponadto pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który spełnia następujące warunki:

  -  grupa lub organizacja producentów została uznana na poziomie kraju na podstawie planu biznesowego

-    łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów/wstępnie uznanej grupy producentów/organizacji, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r.

 -   przedłoży plan biznesowy i zadeklaruje jego realizację w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Powyżej wymienione podmioty powinny wykonywać swoją działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy/organizacji następujących po dniu uznania.

Wsparcie wynosi:

    w pierwszym roku – 10% przychodu netto grupy,

    w drugim roku – 8% przychodu netto grupy,

    w trzecim roku – 6% przychodu netto grupy,

    w czwartym roku – 5% przychodu netto grupy,

    w piątym roku – 4% przychodu netto grupy.

Maksymalnie równowartość 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji biznesplanu.

 

 

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/