Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje, wpisz swój adres e-mail:
 
English
Aktualności

PROW „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”

Informujemy o planowanym naborze wniosków do poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „ Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Nabór wniosków rozpocznie się w czerwcu 2017 roku.

 

Beneficjentami programu  mogą zostać osoby fizyczne. Pomoc przyznana będzie w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności pozarolniczej. Pomoc ma formę premii.

Premia w wysokości 100 tys. zł wypłacana jest w dwóch ratach:

-  pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy,

-  druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

 

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” PROW 2014-2020 lub spełnia następujące warunki:

-wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,

  - gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,

  -  za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,

 - gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca  położone jest w miejscowości należącej do:

    gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

 -  wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.

 

 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/