Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje, wpisz swój adres e-mail:
 
English
Aktualności

RPO WP 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Informujemy o planowanym naborze wniosków do działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  Planowany termin rozpoczęcia naboru to marzec 2017r.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro -, małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo, które do dnia podpisania umowy o dofinansowanie zmieni status na duże przedsiębiorstwo, nie będzie mogło otrzymać wsparcia w ramach przedmiotowego działania.

W ramach konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym w tym np.:

-   rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,

 - dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,

-   inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Na dofinansowanie projektów w ramach konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 60 000 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną:

a)  dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b)  dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 20 000 000,00 PLN

Maksymalna/minimalna wartość projektu nie została określona.

 

 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/