Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje, wpisz swój adres e-mail:
 
English
Aktualności

RPO WP 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

 

Informujemy o planowanym naborze wniosków do działania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa , Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Planowany termin naboru wniosków to marzec 2017r.

 

Wnioski składać mogą jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jst, ich związki i stowarzyszenia.

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące stworzenia nowej oraz rozwoju istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, tj. obejmujące uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych.

 

Maksymalny udział środków UE (EFRR) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych. Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna/minimalna wartość projektu nie została ustalona.

 

 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/